Ďakujeme za iniciatívu v záujme psíkov z nášho útulku! Zníženie dane pri adopcii!

Ďakujeme za iniciatívu v záujme psíkov z nášho útulku! Zníženie dane pri adopcii!

Mestské zastupiteľstvo prijalo pozmeňujúci návrh poslanca P. Podbehlého k VZN mesta N. Zámky 10/2019 o dani za psa: 50-%né zníženie dane za psa z 20 na 10 € aj pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta, ktoré si po 1.1.2020 osvojili psa z útulku Nové Zámky.

(Podkladom pre zníženie sú hodnoverné listinné podklady. Najmä zmluva o osvojení zvieraťa alebo zmluva o adopcii, prípadne iný hodnoverný doklad. Nárok na zníženie dane  treba uplatniť do 31. januára písomnou žiadosťou osobne do podateľne alebo poštou na adresu: Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky. K žiadosti sa priložia relevantné doklady preukazujúce nárok na zníženie dane.)

Poslanec P. Podbehlý s darom pre našich útulkáčov.