Prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Mestského útulku pre opustených psov mesta Nové Zámky
VP 1/2011


Správca útulku: Občianske združenie čiernouško

Platnosť od: 15.11.2011

Schválil: Predsedkyňa SR OZ Mgr. Beáta Horváthová

Prevádzkový poriadok Útulku pre opustených psov mesta Nové Zámky je spracovaný v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, s vyhláškou č. 123/2008 Z.z. O podrobnostiach a ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá a VZN mesta Nové Zámky o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Nové Zámky.Občianske združenie


Zriaďovateľ útulku: Mesto Nové Zámky

Identifikačné údaje správcu útulku:

Obchodné meno: Občianske združenie čiernouško

IČO: 37969501

Adresa sídla: Gúgska cesta 133, 940 01 Nové Zámky

Adresa doručovania pošty: P.O.BOX 25 940 02 Nové Zámky 2

Okres: Nové Zámky www.utuloknz.sk

E-mail: utuloknz@gmail.com


Identifikačné údaje pracoviska:

Útulok pre opustených psov – čiernouško

Gúgska cesta 133

P.O.BOX 25

940 02 Nové Zámky 2 www.utuloknz.sk utuloknz@gmail.com

Zodpovedná vedúca útulku: Mgr. Beáta Horváthová, mobil: 0905 568 832

Zodpovedný vedúci ošetrovateľ: Angelika Bogdan, mobil: 0917 988 691I. Všeobecné podmienky

1. Uznesením č. 105/270911 Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch zo dňa 27.09.2011 bol schválený zmluvný partnerský vzťah medzi Mestom Nové Zámky a Občianskym združením čiernouško, uzatvorením Zmluvy o nájme a prevádzkovaní útulku pre zvieratá č. 6/PO/2011 v súlade s ustanovením § 663 a § 51 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, zák. 119/1990 Zb. V platnom znení v spojení s ustanovením článku VI. „Zásad hospodárenia mesta“.

2. Prevádzkový poriadok je platný a záväzný pre všetkých zamestnancov útulku a návštevníkov útulku.

3. Útulok je určený na dočasnú držbu odchytených, túlavých alebo nájdených spoločenských zvierat (psov) na území mesta Nové Zámky vrátane extravilánu, ktorých držiteľ nie je známy.


II. Základné pojmy

Na účely tohto pracovného poriadku sa rozumie:

1. spoločenským zvieraťom jedinec domestikovaného druhu psa, chovaný najmä v domácnosti vlastníka alebo držiteľa na plnenie jeho záľuby, poskytovanie spoločnosti alebo na ochranu domácnosti a majetku

2. nechceným zvieraťom zviera, ktoré jeho vlastník nemôže alebo nechce ďalej chovať a ktoré nepreviedol do vlastníctva inej osoby, resp. ho neponúkol na adopciu alebo neumiestnil do náhradnej starostlivosti najmenej počas predchádzajúcich dvoch mesiacov,

3. túlavým zvieraťom zviera, ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybuje po priestranstve voľne dostupných verejnosti,

4. náhradnou starostlivosťou držba nechceného zvieraťa, odchyteného túlavého zvieraťa do času odovzdania vlastníkovi alebo držiteľovi, adopčnému držiteľovi alebo jeho smrti.


III. Prevádzkovanie útulku zvierat

1. Mestský útulok je prevádzkovaný právnickou osobou „Občianskym združením čiernoško“ v súlade s uzatvorenou Zmluvou o nájme a prevádzkovaní útulku pre zvieratá č. 6/PO/2011 a uznesením Mestského zastupiteľstva č. 105/270911 zo dňa 27.9.2011.

2. Za chod útulku zodpovedá Správca a vedúci ošetrovateľ útulku.

3. Vstup do karanténnej časti útulku a do areálu útulku majú prísny zákaz cudzie osoby, okrem zmluvného veterinárneho lekára a iných prípadov, ak to ustanoví zákon.

4. Prevádzkové otváracie hodiny sú stanovené tak, aby bolo zabezpečené čistenie´areálu, kŕmenie zvierat a ich pohoda. Po – Pi …7.00 až 15.00 hod.; So…. 7.00 až 13.00 hod.; Ne ….... sanitárny deň
info. o psoch sa poskytujú v čase od 8.00 do 15.oo hod.; Odchyt psov sa vykonáva denne od 8.00 do 20.00 h. Nálezca psa je povinný počkať na mieste nálezu psa na mestskú políciu alebo na našu odchytovú službu. V prípade zistenia falošného nahlásenia a v prípade zistenia totožnosti nahlasovateľa, bude nahlasovateľ povinný zaplatiť výjazd odchytovej služby.

5. Útulok pozostáva z: a) karanténnej časti b) kotercovej časti c) výbehovej časti

Nehnuteľný majetok Útulku pre zvieratá je vo výlučnom vlastníctve mesta a je vedený v katastri nehnuteľností

Správy katastra Nové Zámky na LV č. 1 pre k.ú Nové Zámky

6. Útulok má jednu administratívnu miestnosť na vykonávanie administratívnych úkonov a pre styk s verejnosťou ( záujemcami o adopciu, podávanie informácii o umiestnených zvieratách a pod.), WC a sprchu.

7. Útulok má vyhradenú jednu vhodnú miestnosť na ošetrovanie zvierat v náhradnej starostlivosti a na vykonanie potrebných preventívnych opatrení. Je prevádzkovo oddelená a povrchy stien, podlaha, okná, dvere a použité vybavenie sú ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné.

8. Útulok pre zvieratá má zabezpečené skladovacie priestory na zásoby krmiva, podstielok,pomôcok a náradia.

9. Útulok pre zvieratá má zmluvne zabezpečené poskytovanie odborných veterinárnych činností a služieb veterninárnym lekárom.

10. Útulok pre zvieratá, má zaistené bezpečné skladovanie a neškodné odstraňovanie biologického odpadu.

11. Vonkajšie výbehy sú vhodne zabezpečené proti uniknutiu spoločenského zvieraťa a pritom poskytujúce dostatočnú voľnosť pohybu. V prípade potreby je zabezpečované odvádzanie nadbytočnej vody do žumpy. Útulok má vodu zo studne a energie aj na zabezpečenie vhodného vnútorného prostredia a osvetlenia vrátane vetrania v horúcich letných dňoch.

12. Útulok pre opustených psov pôsobí aj ako zberné stredisko pre transport opustených zvierat do zahraničných útulkov v krajinách EU (registračné číslo ZSÚ-NZ-01 pridelené ŠVPS SR 5.5.2011). Zodp.vedúci ošetrovateľ: Angelika Bogdan ( Szokolová).


IV. Správa, personál a organizácia života v útulku

1. Pracovníci správy útulku využívajú všetky dostupné prostriedky na vyhľadanie vlastníka odchyteného túlavého zvieraťa a vytváraní podmienok pre adopciu v tuzemsku i v zahraničí.

2. Správca prezentuje útulok zvierat navonok vočí samosprávnemu orgánu mesta, VUC, orgánom štátnej správy, orgánom sociálneho a zdravotného zabezpečnia, voči veterinárnym orgánom , voči obchodným partnerom a dodávateľským orgánizáciam zabezpečujúce služby pre utulok zvierat.

3. Správca reprezentuje útulok zvierat i v masmédiach.

4. Vedúci ošetrovateľ útulku je kvalifikovaný pracovník zodpovedný za prevádzku útulku zvierat , evidenciu a odchyt psov. Vykonáva kontrolu podriadených pracovníkov-ošetrovateľov, brigádnikov a dobrovoľných osôb a dohliada, aby sa dodržiavali všetky hygienické a veterinárne opatrenia. Zodpovedá za včasné kŕmenie a napájanie, mechanické čistenie a dezinfekciu kotercov, presuny psov. Podľa potreby sám alebo s iným ošetrovateľom asistujú veterinárnemu lekárovi pri zákrokoch na zvieratách.

5. Vedúci ošetrovateľ útulku vedie evidenciu o prijatých, usmrtených a vydaných zvieratách záujemcom domácim alebo zahraničným. Vedie údaje o osobe, ktorá zviera odovzdala, údaje o majiteľovi ak bol zistený a údaje o novom držiteľovi zvieraťa ak mu je zviera vydané – adopčná zmluva.

6. V pracovno právnych vzťahoch vystupuje ako zamestnávateľ, právnická osoba-„Občianské združenie čiernouško“.

7. Pracovno právne vzťahy budú osobitne riešené „Pracovným a mzdovým poriadkom“ a príslušnými pracovnými zmluvami ( o.i. Aj DOVP a DOPČ, Dohoda o brigádnickej činnosti)


V. Vykonávanie odchytu a nakladanie so psami v útulku.

1. Odchyt túlavých psov vykonávajú vyškolení pracovníci útulku.

2. Pri odchytoch zvierat sú používané odchytové mechanické pomôcky, v prípade výskytu agresívneho alebo zraneného zvieraťa sa použije narkotizačná fúkačka prípadne narkotizačná zbraň.

3. Spôsobilý pracovník – odchytár podľa zákona č. 488/2002 Z.z. O veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nie je povinný odchyt vykonať v prípade, ak by tým bola ohrozená bezpečnosť a jeho zdravie, alebo iných osôb, prípadne by bola spôsobená škoda na majetku. V extrémnych prípadoch požiada spoluprácu políciu.

4. Za odchytené zviera sa považuje pes , ktorý bol odovzdaný pracovníkovi občanmi a jeho držiteľ nie je známy.

5. Odchytené zviera je prepravované automobilom špeciálne upraveným na túto činnosť do útulku zvierat a umiestní sa v karanténnom koterci. Po každom odchyte a prevoze zvieraťa je automobil vyčistený a dezinfikovaný.


VI. Nakladanie so zvieratami v útulku a vykonávanie veterinárnych úkonov.

1. Každé novoprivezené zviera bude samostatné umiestnené v karanténom koterci po dobu minimálne 21-28 dní (karanténa), čo zamestnanec útulku poznačí do evidenčného listu (knihy). Ak sa u neho neprejavia žiadne príznaky závažnej choroby je sterilizované a umiestnené k ostatným psom.

2. Počas karanténnej doby vedúci útulku alebo ním poverený zamestnanec (ošetrovateľ) zabezpečí základné vyšetrenie zvieraťa zmluvným veterinárnym lekárom. Základné vyšetrenie a vakcináciu zvieraťa uvedie zmluvný veterinárny lekár do veterinárnej knihy vedenej podľa zákona č. 39/2007 Z.z.

3. V prípade podozrenia z možnej nákazy zvieraťa, alebo zlého zdravotného stavu, môže zmluvný veterinárny lekár v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. rozhodnúť o okamžitom eutanazovaní (utratení) zvieraťa.

4. Pokiaľ sa počas umiestnenia zvieraťa prihlási majiteľ, ktorý hodnoverne preukáže, že zviera patrí jemu, môže sa mu po uhradení vzniknutých nákladov zviera vrátiť.

5.Po ukončení doby karantény a umiestnení zvieraťa medzi ostatné zvieratá v útulku je zviera ponúknuté na adopciu prostredníctvom vlastnej internetovej stránky www.utuloknz.sk, prípadne prostredníctvom iných médií.

6. Utratené alebo uhynuté zvieratá (kadávre) sú odovzdávané na základe zmluvy subjektu zaoberajúcemu sa likvidáciou kadáverov v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z.

7. Zber, prepravu a odstraňovanie vedlajších živočíšnych produktov (VŽP) má útulok zazmluvnený s obchodným partnerom, ASANÁCIA, s.r.o. Žilina, IČO: 36750204.


VII.Podmienky vydávania odchytených zvierat záujemcom

1. Odchytené zviera je možné vydať:

  • majiteľovi po hodnovernom preukázaní vlastníctva
  • náhradnému majiteľovi (záujemcovi) na základe adopcie.

2. Odchytené zviera je možné vydať po označení zvieraťa mikročipom v zmysle vyhlášky č. 123/2008 Z.z. a uhradení nákladov spojených s odchytom a umiestnením zvieraťa v útulku v zmysle platného cenníka.

3. Zviera je možné vydať len záujemcovi staršiemu ako 18 rokov, ktorý je spôsobilý na právne úkony.

4. Záujem o adopciu konkrétneho zvieraťa musí byť vopred ohlásené pracovníkovi útulku telefonický alebo e- mailom príp. osobne.

5. Nakoľko každé adoptované zviera musí byť označené mikročipom, záujemca musí po adopcii navštíviť najbližšieho veterinárneho lekára a urobiť prepis majiteľa psa v centrálnej databáze.

6. Podmienky starostlivosti o adaptované zviera novým majiteľom, môže byť kontrólované pracovníkmi útulku a majiteľ je povinný takúto kontrolu strpieť.


VIII. Cenník za zverenie zvieraťa do starostlivosti záujemcu

1. cena za šteňa (v prípade očkovania) …......................................... 20,00 Euro

2. cena za psa …................................................................................. 40 Euro za očkovanie a kastráciu (závisí od pohlavia a veľkosti psa)

3. odchyt psa …..................................................................................10,00 Euro


IX. Financovanie útulku

1. Financovanie prevádzky útulku zvierat je zmluvne zabezpečené ročnou dotáciou mesta vo výške 33 500 Euro v mesačných splátkach.

2. Finančnými darmi (hmotnými darmi) od sponzorov a občanov mesta

3. Zľavami pri účtovaní vykonávaných prác a predaji hnuteľného majetku obchodnými partnermi

4. Dotácie z prostriedkov Občianskeho združenia čiernouško ( najmä získaného 2% podielu z daní)

5. Finančné prostriedky a majetok sú vedené v osobitnej evidencii Občianského združenia čiernouško ako samostatná prevádzka združenia. Nakladanie s finančnými prostriedkami podlieha kontrole revíznej komisie OZ a orgánov Mesta Nové Zámky.


X. Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom podpísania Predsedom Občianského združenia čiernouško.

2. Prevádzkový poriadok bude zverejnený na internetovej stránke Občianského združenia – útulku čiernouško.

3. Prevádzkový poriadok dostanu: Zmluvný veterinárny lekár, Príslušný Úrad veterinárnej a potravinovej správy SR, Mesto Nové Zámky.

4. Prevádzkový poriadok bude prístupný verejnosti v útulku zvierat.Mgr. Beáta Horváthová

predsedkyňa SR Občianske združenie čiernouško